Blodprøver for spesialister

204.jpg
 
 

Endring av forutsetningene

Blodprøver som ledd i pågående spesialistforløp har noen ganger blitt tatt på fastlegekontoret. Tidligere har det vært en egen takst på dette og pasienten betalte kun en egenandel på 54 kroner. Nå er det økonomiske grunnlaget for denne typen blodprøvetaking endret. Fastlegene kan derfor ikke fortsette med denne gode tjenesten. Nå vil slik blodprøvetakning innebære at det gjøres en konsultasjon, med de utgiftene dette medfører for pasienten.

Urimelig prislapp

Det virker urimelig å pålegge denne ekstrakostnad pasienter som har vært hos avtalespesialister for utredning og som kommer til fastlegen for blodprøver som ledd i denne utredningen initiert av spesialisten. Det er også problematisk at prøver som er tatt hos fastlege med kopi til avtalespesialisten blir liggende i journalen til fastlegen og må signeres av denne. Ansvaret for oppfølging av slike prøvesvar vil rent juridisk ligge hos hovedrekvirent (fastlegen) og ikke hos spesialisten som har bedt om prøvene.

 

Hva betyr dette for spesialisthelsetjenesten?

Av disse grunnene ber vi om at de spesialistene som ikke har anledning til å ta prøver selv, sender de pasientene som skal ta blodprøver til Stavanger Universitetssykehus for å ta prøven. Dette er gratis for pasienten.

De spesialister som av ulike grunner allikevel velger å sende sine pasienter til fastlege for blodprøvetakning, vil fra nå av bli fakturere for denne tjenesten.